Desktop programska oprema

Opis desktop programske opreme
Programska oprema je razvita v okolju Microsoft.NET v načinu strežnik/odjemalec. Vsi podatki se hranijo na centralni lokaciji (MS SQL podatkovna baza ali Access). Klienti dostopajo do baze in iz nje črpajo podatke.
Na centralni lokaciji (strežniku) je osnovna instalacija programske opreme. Ta skrbi tudi za reden prenos podatkov iz registratorjev v podatkovno bazo. Ostali uporabniki dostopajo do podatkov preko aplikacije, ki je nameščena na njihovih delovnih postajah.
Vse podatke se lahko izvaža v datoteke tipa XLS, TXT, DBF ali CSV. Pri tem si lahko nastavimo polja, ki jih želimo izvažati. Ta izbor shranimo in ga naslednjič samo prikličemo.
Osnovni programski opremi je priložen dodatek »Najava dopustov«. Ta dodatek omogoča delo z dopisi: najava, izpis formularjev, pregled porabe, prenos salda v novo leto.

Uporabniki aplikacije
V programu se lahko določijo različne uporabnike z različnimi pravicami. Izbiramo lahko med naslednjimi predefiniranimi nivoji:
1.       administrator na najvišjem nivoju
2.       oddelčni administrator
3.       oddelčni uporabnik na 1. nivoju
4.       oddelčni uporabnik na 2. nivoju
Vsak uporabnik potem uporablja aplikacijo in podatke glede na nivo, v katerem je. Seveda je možno predefinirane pravice spreminjati in prilagajati uporabniku.

Osnovni šifranti
Pred začetkom uporabe aplikacije moramo nastaviti osnovne šifrante. Ti vplivajo na delovanje celotne aplikacije.
Naprave – omogoča delo z registrirniki (dodajanje, popravljanje, brisanje).
Seznam oddelkov (ime, hierarhična urejenost).
Zaposleni (številka kartice, ime, spol, osebna številka, ostali osebni podatki, fotografija)

002

 

Delovni urniki (naziv, začetek obvezne pristonosti, konec obvezne pristotnosti, zamuda, prezgodnji odhod, začetek prijave, konec prijave, začetek odjave, konec odjave, obračunska dnevna obveza)

Grupe delovnih urnikov – za tvorjenje izmenskega dela. Tu se lahko določijo izmene. Program nima omejitev glede števila različnih izmen.

Osebni delovni urniki – služijo za dodeljevanje urnikov zaposlenim. Vsak zaposleni ima lahko redne urnike (lahko so tudi datumsko omejeni) in avtomatske urnike. V slednjem primeru program sam na osnovi časa prihoda/odhoda določi, po katerem urniku je delavec delal.


004

 

Seznam praznikov se vpiše za celotno podjetje. Opcijsko so lahko prazniki dela prosti dnevi ali pa je normalna delovna obveza.

Pravila prisotnosti omogočajo osnovne nastavitve za računanje delovnih ur

Tipi dogodkov omogočajo evidentiranje posebih dogodkov (različne bolniške, službena pot...). Uporabniki lahko definirajo svoje tipe dogodkov.

Ročni vnos dogodkov
Vnos dogodkov - Program omogoča ročni vnos dogodkov, kot so službena pot, bolniška in podobno.


006

Vnos registracij - Poleg tega je omogočen vnos registracij (seveda ob ustreznih pravicah). Registracije se vnašajo, če delavec pozabi kartico, ima poškodovan prst, ali druga okoliščina, zaradi katere se ne more evidentirati dogodka na napravi. Seveda se beleži, kdo je te dogodke vnesel – kasneje se da ročne popravke razveljaviti.

Izpisi podatkov
Izpis registracij – nam omogoča pregled registracij po zaposlenih, oddelkih ali vse skupaj. Omejimo lahko časovno obdobje.
 
008

Obdelava in izpis prisotnosti – ta izbira nam omogoča pregled vseh nepravilnosti, možnost odprave ter razne izpise.
 
010

Pregled dela s programom – ta izpis nam omogoča pregled nad uporabo aplikacije: kdo je dostopal do aplikacije in kaj je delal.

Primeri nekaterih izpisov iz aplikacije
012

014

016

018

020